Διοικητικό Συμβούλιο

  • Πρόεδρος: Σακάρος Στέφανος
  • Αντιπρόεδρος: Ταμπούρης Φίλιππος
  • Γραμματέας: Μακρυσάββα Κοραλία
  • Ταμίας: Φαναριώτης Θεοδόσης
  • Μέλος Δ/Σ: Αποστολίδης Σταύρος

Ελεγκτική Επιτροπή

  • Μέλος 1: Κιφωνίδου Ιωάννα του Παναγιώτη
  • Μέλος 2: Χατζηλία Αλεξάνδρα
  • Μέλος 3: Νέγκογλου Γεώργιος

Δικαίωμα συμμετοχής στον Σύνδεσμο

      Μέλη του Συνδέσμου είναι τα φυσικά πρόσωπα ή εκπρόσωποι νομικών προσώπων που ασκούν την επαγγελματική δραστηριότητα της επεξεργασίας – μεταποίησης καφέ. Ως μεταποίηση – επεξεργασία καφέ αναφέρεται η φρύξη – άλεση - τυποποίηση καφέ. Οι παραπάνω δραστηριότητες πρέπει να εκτελούνται από το μέλος (με την αγορά της πρώτης ύλης του ωμού καφέ) και όχι από τρίτο πρόσωπο για λογαριασμό του (φασόν). (Άρθρο 4 παρ. 1 | Καταστατικό)

Εγγραφή μελών

      Για την εγγραφή νέου μέλους, απαιτείται η τεκμηρίωση της επαγγελματικής του δραστηριότητας ως επεξεργασία-μεταποίηση καφέ. Η τεκμηρίωση λαμβάνει χώρα, μεταξύ άλλων, με την υποβολή ως συνημμένου στην αίτηση εγγραφής αντιγράφου είτε της άδειας λειτουργίας της επιχείρησης του υποψηφίου μέλους είτε της πιστοποιημένης έναρξης δραστηριότητας από την οικεία φορολογική αρχή ή οποιουδήποτε άλλου δημοσίου εγγράφου τεκμηρίωσης της επεξεργασίας-μεταποίησης καφέ. (Άρθρο 5 παρ. 1 | Καταστατικό)